Make your own free website on Tripod.com
โลโก้นะเนี่ย

阿明的記憶和日記

阿明的網站 | ก้อง's Story |
ก้อง's memories| ก๊วนนายก้อง | ก้อง's Society|
ก้อง's Family| ก้อง's Magazine| ขอบคุณครับ|


วงศาคณาญาติ
บรรพบุรุษและวงศ์ตระกูล

แต่ละคนก็ล้วนมีที่มามีเผ่าพันธุ์มีพวกพ้อง ผมก็มีตระกูลของผม มีครอบครัว มีญาติ ๆ
ซึ่งก็จัดได้เป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้

ครอบครัว ภาพรวมครอบครัวของคุณพ่อเทอดชัย
ญาติผู้ใหญ่ ญาติผู้ใหญ่ที่ผมเคารพ
ลูกพี่ลูกน้อง พี่ ๆ น้อง ๆ
หลาน ๆ ผลผลิตจากคนรุ่นผม
ก็คงเท่าที่นึกออกไปก่อนครับ


ครอบครัว   ญาติผู้ใหญ่   ลูกพี่ลูกน้อง   หลาน ๆ