Make your own free website on Tripod.com
โลโก้นะเนี่ย

阿明的記憶和日記

阿明的網站 | ก้องรับแขก | ก้อง's Story |
ก้อง's memory| ก๊วนนายก้อง | ก้อง Society|
ก้อง's Family| ก้อง's Board| GuestBook |
ก้อง's Magazine| นายก้องพาท่องเว็บ| ขอบคุณครับ|


สวรรค์
เรื่องราวทั่ว ๆ ไปของสวรรค์									  
สวรรค์ คือ คืออะไรครับ ว่ากันว่าเป็นสถานที่อันสวยสดงดงาม เลิศด้วยกามคุณ ๕ โลกของเทวดา 
(รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกายที่น่าใคร่น่าพอใจ) เป็นภพของเทวดาหรือทวยเทพทั้งหลาย
โดยปกติหมายถึงสวรรค์ชั้นกามาพจรหรือกามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น ซึ่งเรียงลำดับจากชั้นแรกถึงชั้นสูงสุดได้ดังนี้	
๑. จาตุมมหาราชิกา 
๒. ดาวดึงส์   
๓. ยามา
๔. ดุสิต          
๕. นิมมานรดี 
๖. ปรนิมมิตวสวัสดี

และชั้น รูปพรหม ๑๖ ชั้น ได้แก่
๑. ปาริสัชชา   ๒. ปุโรหิตา      ๓. มหาพรหมา 
๔. ปริตตาภา   ๕. อัปปมาณาภา   ๖.อาภัสสรา
๗.ปริตตสุภา   ๘. อัปปมาณสุภา   ๙. สุภกิณหา
๑๐. เวหัปผลา  ๑๑.อสัญญีสัตตา   ๑๒. อวิหา
๑๓. อตัปปา    ๑๔. สุทัสสา       ๑๕. สุทัสสี
๑๖. อกนิฏฐา

และชั้น อรูปพรหม ๔ ชั้น ได้แก่
๑. อากาสานัญจายตนะ  ๒.วิญญาณัญจายตนะ
๓. อากิญจัญญายตนะ   ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ
  
 การเทียบปีมนุษย์กับสวรรค์

๕๐ ปีมนุษย์เป็น คืนหนึ่งวันหนึ่งของจาตุมหาราช
๑๐๐ ปีมนุษย์เป็น " ดาวดึงส์
๒๐๐ ปีมนุษย์เป็น " ยามา
๔๐๐ ปีมนุษย์เป็น " ดุสิต
๘,๐๐๐ ปีมนุษย์เป็น " นิมมานรดี
๑,๖๐๐ ปีมนุษย์เป็น " ปรนิมมิตวสวัตตี
 
 อายุขัยของเทวดาแต่ละชั้นของสวรรค์เทียบกับปีของมนุษย์โลก 
 หนึ่ง 1 ปีทิพย์ของสวรรค์แต่ละชั้น เท่ากับ 360 วันทิพย์ของสวรรค์แต่ละชั้น 
ชั้นจาตุมมหาราชิกามีอายุ 500 ปีทิพย์ 1 วันทิพย์ เท่ากับ 50 ปีโลกมนุษย์  ดังนั้นเท่ากับ 500X360X50 = 9,000,000 ปี 
ชั้นดาวดึงส์ มีอายุ  1000 ปีทิพย์   1 วันทิพย์ เท่ากับ  100 ปีโลกมนุษย์ เท่ากับ 1000x360x100 =  36,000,000 ปี 
ชั้นยามา   มีอายุ  2000 ปีทิพย์   1วันทิพย์ เท่ากับ 200 ปีโลกมนุษย์ เท่ากับ  2000x360x200 = 144,000,000 ปี 
ชั้นดุสิต   มีอายุ  4000ปีทิพย์   1 วันทิพย์ เท่ากับ  400 ปีโลกมนุษย์  เท่ากับ  4000x360x400 = 576,000,000 ปี 
ชั้นนิมมา  มีอายุ  8000ปีทิพย์   1 วันทิพย์ เท่ากับ  800 ปีโลกมนุษย์  เท่ากับ  8000x360x800 = 2,304,000,000 ปี 
ชั้นปรมิน  มีอายุ 16000 ปีทิพย์  1 วันทิพย์ เท่ากับ 1600 ปีโลกมนุษย์ เท่ากับ  16000x360x1600 = 9,216,000,000 ปี 

 ยังไงก็ตาม ยังไม่เคยมีมนุษย์คนใหนเคยพบเห็นสวรรค์จริง ๆ
จนถึงขนาดสามารถมากล่าวอ้างยืนยันความมีอยู่จริงได้เลยซักคน

ที่มา อังคุตตรนิกาย อุโปสถสูตร
หากต้องการติดต่อนายก้อง ส่ง E-Mail มาที่
webmaster@kongmemories.cjb.net
methipat@Hotmail.com
Joekong72@Hotmail.com
หรือฝากข้อความทิ้งไว้ที่ กระดานข่าว หรือ สมุดเยี่ยม ครับ

ครอบครัว
ท่านพ่อ
แม่
เฮียเอก
เฮียฦๅ
ยัยขวัญ
ลูกพี่ลูกน้อง
พี่ติ๋ว
เฮียอาร์ม
เจ้าโต
ดุจดาว
ก๊วนนายก้อง
9ตี๋
9P.
9เด่น
9อ๋อง